Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Bolagsstyrning beskriver hur rättigheter och skyldigheter fördelas mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar, regler och interna processer. Bolagsstyrning identifierar också systemen för beslutsfattande och den struktur genom vilken ägarna direkt eller indirekt styr bolaget. Genom god styrning genereras värden som kommer samtliga intressenter till godo.

Serneke Group AB (publ), organisationsnummer 556669-4153, är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm.

Serneke följer Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter samt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden är tillämplig för alla svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige och ska tillämpas fullt ut från datumet för den första årsstämman som hålls året efter noteringen. Koden bygger på principen ”följ eller förklara”, vilket innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från dess bestämmelser under förutsättning att varje avvikelse kan förklaras på ett tillfredställande sätt.

Serneke kommer att tillämpa Koden från och med tidpunkten för noteringen på Nasdaq Stockholm och har inte för avsikt att avvika från Kodens regler i någon del. Serneke kommer att upprätta en bolagsstyrningsrapport första gången för räkenskapsåret 2016.