Finansiell översikt

Finansiell översikt

Sernekes verksamhet är uppdelad i fyra affärsområden, Bygg, Anläggning, Projektutveckling och Fastighet, vilka beskrivs nedan.

Affärsområde Bygg

Affärsområdet Bygg utgjorde 72 procent av koncernens intäkter under de tolv månaderna med slut i september 2016. Verksamhetsområdet erbjuder heltäckande tjänster inom byggsektorn, med fokus på större byggentreprenader till samtliga storstadsregioner. Verksamheten innefattar främst uppförande av bostäder samt utförande av entreprenader på kommersiella fastigheter för handel och industri.

Affärsområdets kunder utgörs främst av kommunala och privata fastighetsbolag, statliga bolag, större projektutvecklingsbolag, industriföretag, stat, kommun och landsting, handelsplatsutvecklare samt affärsområde Projektutveckling. Den största enskilda kundgruppen är offentliga beställare som per 30 september 2016 svarade för 69 procent av affärsområdets försäljning.

Affärsområde Anläggning

Affärsområde Anläggning utgjorde 10 procent av koncernens intäkter under de tolv månaderna med slut i september 2016. Inom Anläggning utför Serneke markarbeten, grundläggning, infrastruktur, ledningsnät, energianläggningar och hamnentreprenader. Erbjudandet inom Anläggning är under uppbyggnad och affärsområdet utför arbeten utmed västkusten och i Skåne. Verksamheten befinner sig i en tillväxtfas med en strategi att följa affärsområde Byggs geografiska etablering, expansion och fokus på större projekt för att på allvar bli en rikstäckande leverantör av tjänster inom anläggning.

Affärsområdets kunder utgörs främst av offentliga beställare, inklusive kommunala och statliga bolag, privata bostadsbolag samt affärsområde Projektutveckling. Den största enskilda kundgruppen är offentliga beställare som svarade för cirka 44 procent av affärsområdets försäljning den 30 september 2016.

Affärsområde Projektutveckling

Affärsområdet Projektutveckling utgjorde 18 procent av koncernens intäkter under de tolv månaderna med slut i september 2016. Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv och utveckling av projekt- och exploateringsfastigheter. Inom affärsområde Projektutveckling förvärvar Serneke bebyggd eller obebyggd mark som förädlas till bostäder och kommersiella fastigheter.

Sernekes erbjudande täcker hela värdekedjan, från marknadsbevakning, markförvärv, projektplanering, projektering och produktion till och försäljning av fastigheten. Projektutvecklingen sker i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners. Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med kommuner, markägare, arkitekter, fastighetsmäklare, slutkunder och andra intressenter. Vi skapar värden genom flexibla lösningar som utgår från kundens önskemål och behov.

Projektutveckling är primärt fokuserat på de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd).

Affärsområdet Fastighet

Affärsområde Fastighet utgjorde 0 procent av koncernens intäkter under de tolv månaderna med slut i september 2016 och är med starten 2015 koncernens yngsta affärsområde. I linje med det övergripande målet om lönsamma affärer utvecklar och förvaltar affärsområde Fastighet befintliga och förvärvade fastigheter för långsiktig värdestegring. AO Fastigheter är kommersiella fastigheter och drivs i helägda bolag eller i samarbete med partners via intresseföretag.

AO Fastighet fokuserar bland annat på långsiktiga relationer med kunder och hyresgäster för att skapa stadiga inkomster över tid, för att vid rätt tillfälle realisera utvecklade värdestegringar. Även rörelsefastigheter ingår i affärsområdet, och genom att förvalta fastigheter som används för interna verksamheter och ändamål kan bolaget behålla kontroll över hyra, investeringar och expansioner.