Om Serneke

Om Serneke
Om
Se
RN
EKE

Serneke är en av Sveriges snabbast växande entreprenad- och projektutvecklingskoncerner med ett heltäckande erbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Sedan koncernen inledde sin verksamhet 2002 har Serneke utvecklats från att vara ett lokalt entreprenadbolag till en dynamisk och snabbväxande entreprenad- och projektutvecklingskoncern. 

Mellan 2002 och 2015 växte koncernens intäkter från 14 miljoner kronor till 3,1 miljarder kronor med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 51,5 procent. För räkenskapsåret 2015 redovisade Serneke ett rörelseresultat om 128 miljoner kronor, vilket motsvarade en rörelsemarginal om 4,1 procent. Koncernens orderbok uppgick till 6 629 miljoner kronor per den 30 september 2016.

Verksamheten är fokuserad kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm (Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har huvudkontor i Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Helsingborg, Borås, Halmstad, Strömstad, Trollhättan, Varberg och Alingsås. Koncernens främsta kunder utgörs av staten, kommuner, landsting, fastighetsbolag, projektutvecklingsbolag samt kommunala och statliga bolag. Hösten 2016 var vi fler än 800 medarbetare. 

Affärsområde Bygg

Genom affärsområde Bygg erbjuder Serneke heltäckande tjänster inom byggsektorn, allt från stora byggentreprenader till mindre underhålls- och reparationsarbeten, men i första hand fokuserar vi på större, komplexa projekt. Det innefattar byggnation av bostäder, kommersiella och offentliga lokaler som kontor, sjukhus, köpcentrum och skolor, samt industrilokaler.

Affärsområde Anläggning

Inom affärsområde Anläggning utför Serneke markarbeten, grundläggning, infrastruktur, ledningsnät, energianläggningar, hamnentreprenader och betongarbeten. Anläggning arbetar både med koncernen som beställare och direkt med externa kunder. Genom olika typer av samarbeten kan vi konkurrera om de största anläggningsprojekten.

Affärsområde Projektutveckling

Affärsområde Projektutveckling ansvarar för Sernekes verksamhet inom förvärv, utveckling och försäljning av utvecklingsbar mark och byggrätter för i huvudsak bostäder, kontor och handel. I samverkan med affärsområdena Bygg och Anläggning kan Serneke dra fördelar av sitt entreprenadkunnande och utveckla värdet av projektportföljen.

Affärsområde Fastighet

Affärsområde Fastighet utvecklar och förvaltar Sernekes fastigheter för långsiktig värdestegring. I nära samverkan med affärsområde Projektutveckling förvärvas och utvecklas fastigheter med god förädlingspotential. Försäljning av fastigheter styrs utifrån marknadens förutsättningar och vår bedömning av utvecklingspotential. Förvaltning sker i helägda bolag eller i samarbete med andra partners via intresseföretag.

Affärsmodell och strategi

Hållbarhet & miljö

Samhällsengagemang

Värderingar & mål

historik

Serneke som investering

Organisation