Affärsmodell och strategi

Affärsmodell och strategi

Serneke erbjuder heltäckande och kompletterande tjänster inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Vi strävar efter att vara det självklara valet som entreprenör för större projekt där högre krav ställs på utförarens kompetens och erfarenhet, och där konkurrensen således är mindre därför att färre aktörer klarar att leva upp till de ställda kraven. 

Som entreprenör utgår vi från kundernas behov och har som målsättning att uppfattas som det mest engagerade, affärsmässiga, innovativa och dynamiska entreprenadbolaget i Sverige. I samband med anbud och projektering strävar vi efter att särskilja oss genom ett innovativt erbjudande och tydligt kundfokus utifrån våra kärnvärden. 

I produktions-, färdigställande-, utvärderings- och uppföljningsfaserna säkerställer vi kvalitet genom noggrann styrning och kontroll med strukturerade processer och systematisk uppföljning.

Stärka positionen inom affärsområdena Bygg och Anläggning i befintliga regioner

Serneke strävar efter att växa och öka sin marknadsposition primärt inom de prioriterade regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö med omnejd. Koncernen har uppnått tillräcklig storlek för att komma med i de stora upphandlingarna, och övergripande fokus ligger på beställare av större och mer komplexa projekt i entreprenadformer där våra konkurrensfördelar gör störst skillnad. 

Genom en stark organisation och ett välrenommerat helhetserbjudande kan vi växa snabbare än den svenska byggmarknaden i allmänhet och ta marknadsandelar från konkurrenter inom bygg och anläggning. 

Strategin framöver är fokuserad på att stärka marknadspositionen inom affärsområde Anläggning, framförallt i regionerna omkring Stockholm och Malmö där vi inte har etablerat vår verksamhet lika väl som i Göteborgsregionen. Strategin är att på ett kontrollerat sätt följa affärsområde Byggs utvecklingskurva och söka sig mot marknaden för större projekt, i första hand inom sektorn infrastruktur, där vi bedömer att vår organisation och kompetens ges bäst möjligheter till framtida tillväxt genom att medverka i byggande av bostäder, där det finns en stor efterfrågan till följd av urbanisering och låg räntemiljö. Stora pågående och planerade statliga satsningar skapar även direkt och indirekt goda möjligheter att växa med marknaden.

Fortsatt satsning på affärsområdet Projektutveckling

AO Projektutveckling har under senare år stärkt sitt erbjudande och sin position på marknaden. Genomförda projekt har genererat positiv uppmärksamhet och goda referenser vilket ger ökade möjligheter att erhålla nya markanvisningar framöver. Koncernens leveransförmåga och kostnadskontroll skapar i kombination med korta beslutsvägar, samarbete mellan affärsområdena och en stark intern organisation, goda affärsmöjligheter på en växande marknad. Bättre interna resurser ökar möjligheterna att förvärva mark eller utvecklingsfastigheter samt att etablera samarbete med projektpartners för att kunna ta sig an och slutföra större projekt. 

Befolkningstillväxten, bostadsbristen och hushållens fortsatt starka ekonomi driver behovet av nya bostäder på Sernekes huvudmarknader. Genom kunskap och resurser inom den egna entreprenadverksamheten kan vi kontrollera processen från markanvisning till färdigställd entreprenad och kan utnyttja synergier mellan affärssegmenten. Genom en mix av projekt med kort ledtid och projekt som innehas för långsiktig värdestegring uppnås en väl avvägd balans mellan risk, avkastning och kapitalbindning.

Utnyttja den organisatoriska plattformen för fortsatt tillväxt

Serneke har genomfört omfattande investeringar i processer, system och i sin organisation. Antalet medarbetare har ökat med målsättningen att ha ett produktionsnära stöd och tydliga regler för måluppföljning. En hög andel tjänstemän ger god kontroll och styrning av tider och ekonomi genom hela processen, något som är en styrka idag men som kommer bli än viktigare allt eftersom Serneke växer. Egna yrkesarbetare ger möjlighet att påverka utförandet samt behålla kontrollen över utförandefasen även när underleverantörer anlitas.

Växa genom selektiva förvärv

Den fragmenterade svenska byggmarknaden erbjuder goda förvärvsmöjligheter, särskilt för ett bolag som Serneke som har det mindre entreprenadbolagets entreprenörsdrivna kultur kombinerat med ett större bolags kvalitetssäkrade system, processer och organisation.

Serneke har en utarbetad förvärvspolicy och en strukturerad strategi för att identifiera, genomföra och integrera förvärv. Vi utvärderar löpande potentiella förvärvsobjekt med stabil intjäningsförmåga som kan komplettera det befintliga marknadserbjudandet och bidra med positiva synergieffekter. Integrationspotentialen är en särskilt viktig parameter eftersom Serneke värdesätter en företagskultur som liknar vår. 

Vår förvärvsstrategi syftar primärt till att ytterligare stärka positionen i de tre storstadsregionerna, få tillgång till kompetenta medarbetare samt fortsätta att stärka erbjudandet inom affärsområde Anläggning.