Säkerhet, miljö och kvalitet

Säkerhet, miljö och kvalitet

Säkerhet

Säkerhet, hälsa och arbetsmiljö är prioriterade områden inom Serneke och vi jobbar systematiskt med förebyggande hälso- och olycksarbete. Tydliga arbetsrutiner och riktlinjer har utvecklats för hela byggprocessen, från planeringsfasen till byggskedet, och alla nyanställda utbildas inom säkerhet och risk. Förebyggande åtgärder och riskanalys ligger till grund för de skydds- och ordningsregler som ska vara gällande för projektet. Vi utvärderar ständigt våra insatser inom arbetsmiljöområdet och har implementerat ett system för att rapportera och följa upp alla tillbud och olyckor som inträffar. Allvarliga tillbud och olyckor som inträffat analyseras med syfte att införa åtgärder som förhindrar att liknande händelser inträffar igen.

Miljö och hållbarhet

Serneke strävar efter att minimera resursförbrukningen och miljöpåverkan i verksamheten. Till exempel använder vi i våra kontor och projekt enbart el från vindkraftverk. Serneke Bygg AB och Serneke Anläggning AB är dessutom certifierade enligt miljöstandarden ISO 14001. Den största delen av Sernekes miljöarbete sker i projekten där varje individ tar hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Samtliga medarbetare erbjuds en utbildning i hur vi arbetar med miljöfrågor.

Genom moderna, effektiva och miljöanpassade tekniker balanserar vi miljö och ekonomi. Genom nära dialoger och regelbundna uppföljningsmöten med kunder och leverantörer säkerställer vi att uppsatta miljökrav uppfylls i varje enskilt projekt.

Kvalitet

Sernekes kvalitetsarbete syftar till att leverera rätt kvalitet för att få nöjda kunder. Vidare ska vi utvecklas internt och arbeta effektivt så att vi kan genomföra våra uppdrag på ett kostnadsmedvetet, miljöriktigt och engagerat sätt. 

Vår ambition är alltid att skapa långsiktiga och lönsamma relationer med våra kunder. Medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet är viktigt för att säkerställa en hög kvalitet och effektivitet inom vår verksamhet och samtliga medarbetare handplockas för att passa uppdrag och projekt, likaså leverantörer. Erfarenhetsåterföring är ett verktyg som vi använder för att ständigt förbättra vår verksamhet. 

Genom regelbundna träffar i interna och externa nätverk fångar vi upp och implementerar nya, bättre metoder. Genom interna samarbeten fångar vi även upp problemområden och kan ta hjälp av vår kompetenta personal för att gemensamt hitta lösningar. Serneke Bygg AB och Serneke Anläggning AB är certifierade enligt ISO 9001:2008.