Organisation

Organisation

Inom Serneke bedrivs ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att rekrytera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Detta sker genom att marknadsföra Serneke externt, erbjuda och tydliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter inom koncernen samt skapa förutsättningar för delaktighet och engagemang. 

Löpande kompetensutveckling erbjuds för såväl yrkesarbetare som tjänstemän. Utöver de obligatoriska utbildningarna inom exempelvis arbetsmiljö, miljökrav och skydd erbjuds respektive chef möjligheten att själv upphandla kompletterande utbildning. Vid rekrytering lägger vi stor vikt på rekommendationer från befintliga medarbetare. Serneke har dessutom ramavtal med tre större rekryteringsfirmor som aktivt letar efter nyckelpersoner med efterfrågad kompetens och kvaliteter.

Den 30 september 2016 uppgick antalet anställda till 838, varvid 50 procent var tjänstemän och 50 procent yrkesarbetare.

Sernekes operativa verksamhet är indelad efter affärsområdena Bygg, Anläggning, Projektutveckling och Fastighet. Samtliga affärsområden styrs av en ledning med en affärsområdesansvarig som stöttas av centrala koncernfunktioner. De koncerngemensamma funktionerna innefattar inköp, ekonomi/IR, HR, marknad kommunikation, IT och KMA (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö).