Serneke som investering

Serneke som investering

Serneke är en av Sveriges snabbast växande entreprenad- och projektutvecklings­koncerner med ett heltäckande erbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning. Sedan Koncernens verksamhet inleddes 2002 har den utvecklats från att vara ett lokalt entreprenadbolag till en dynamisk och snabbväxande entreprenadkoncern med en stark portfölj inom projektutveckling.

Serneke har en god marknadsposition och är ett av Sveriges tio största bolag inom bygg- och fastighetsbranschen. Vår bas i bygg- och anläggningsprojekt samt kompletterande projektportfölj, bestående av bostäder och kommersiella fastigheter i attraktiva lägen i Sveriges tre expansiva storstadsregioner, är viktiga framgångsfaktorer. Detta, tillsammans med andra konkurrensfördelar som engagerade och ansvarstagande medarbetare, gör att vi anser att koncernen har en god position för att genomföra sin strategi och uppnå sina finansiella mål.

Konkurrenskraftigt helhetserbjudande

Genom vårt konkurrenskraftiga erbjudande inom bygg, anläggning, projektutveckling och fastighetsförvaltning har Serneke utvecklats till en ledande entreprenad- och projektutvecklingskoncern i Sverige. Vi har valt att fokusera på en kombination av fyra samverkande verksamhetsområden, medan flera mindre konkurrenter endast har erbjudande inom bygg och/eller anläggning. Några av de större entreprenadbolagen på den svenska marknaden har ofta fler verksamhetsområden än Serneke.

Ett nära samarbete inom planering, kalkylering och projektgenomförande skapar förutsättningar för hög effektivitet och kompetensutnyttjande. Våra verksamhetsområden samverkar och skapar försäljningssynergier genom en balanserad andel eget arbete i projekten. Utöver detta genererar de lågt kapitalkrävande entreprenadverksamheterna normalt stabila kassaflöden vilket möjliggör kapitalallokering till den mer kapitalkrävande projektutvecklingsverksamheten.

Etablerad närvaro i Sveriges storstadsregioner

En del av Sernekes vision är att skapa ett rikstäckande entreprenadbolag. Vi har idag en väl etablerad marknadsposition i Göteborgs- respektive Stockholmsregionen, med uppbyggda relationer och en historik av färdigställda projekt. Vi har även en betydande etablering i Malmöområdet, vilken kommer att utvecklas ytterligare genom pågående projekt i Malmö och Helsingborg. Därmed har Serneke, med bas i de tre storstadsregionerna, etablerat en stabil grund för fortsatt expansion och tillväxt.

Stark företagskultur och varumärke som attraherar rätt medarbetare

Engagerade och kompetenta medarbetare är nyckeln till Sernekes framgång och leder till ökad lönsamhet och nöjdare kunder. En hög andel tjänstemän bidrar till flexibilitet i organisationen och kontroll över hela projektkedjan. Koncernen har en kultur präglad av entreprenörsanda och entusiasm, stolthet, personligt engagemang, innovation och kostnadseffektivitet.

Flera stora och uppmärksammade projekt förstärker bilden av Serneke som en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda spännande och utvecklande arbetsmöjligheter vilket underlättar rekryteringen av drivna medarbetare. Kompetenta medarbetare gör att Serneke kan komma in tidigt i projekt, påverka planering och utförande för att ta fram kostnadseffektiva processer och lösningar vilka skapar mervärde för kunden.

Växande projektportfölj i attraktiva lägen

Serneke har en växande projektportfölj med hög potential till framtida värdestegring. Portföljen består av bostäder och kommersiella fastigheter i attraktiva lägen med fokus på Sveriges tre expansiva storstadsregioner. Genom effektiva processer och erfarenhet från tidigare komplexa projekt, tillsammans med kunskap och resurser från den egna entreprenadverksamheten kan vi kontrollera hela byggprocessen och säkerställa ett lönsamt projektgenomförande.